תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – Travelins

תנאי שימוש
שלום רב וברוך הבא לאתר האינטרנט של Travelins.co.il (“האתר”)

כללי
1. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, להסכמתך לקבל הצעות לרכישת פוליסות ביטוח , לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף). אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.
2. תנאי השימוש יוצר את היחסים החוזיים והמשפטיים בינך לבין האתר הן לצורך השימוש באתר והן לצורך רכישת המוצרים ו/או השירותים והשימוש בהם.
3. אנא שים לב! האתר עשוי ויכול לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (“שינוי”) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.
4. כניסתך לאתר והשימוש בו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה. לצורך קבלת הצעת מחיר ורכישה עליך ללחוץ על הכפתור “אישור תנאי שימוש”. לחיצה על הכפתור מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש, הבנת אותם והנך מסכים להם.

השימוש באתר
5. רשאים להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
5.1 כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית.
5.2 בעל תעודת זהות תקפה.
5.3 בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף
5.4 בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
5.5 בעל כתובת בישראל.
6. בכפוף לתנאי השימוש, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש. האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.
7. האתר, ולרבות האפליקציות והתוכנות שבו, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר. המערכת.
8. בשימוש באתר הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים ו/או המוצרים. האתר איננו יכול להבטיח כי כל האפליקציות באתר עשויות להתריע אם פרטי מידע מסוימים חסרים.
9. הנך מצהיר כי כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי האתר וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. באלה).

אבטחת מידע
10. נאתר עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. האת איננו מבטיחה ואיננו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג’ שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים
11. הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ולתנאים המיוחדים לגבי כל פוליסה ופוליסה.
12. הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת באתר ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה הסופית. האתר איננו אחרא לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.
13. האתר איננו חברת ביטוח ולפיכך קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. Travelins.co.il איננו מבטיח כי בעת השימוש באתר בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות באתר.

הגבלת אחריות
14. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם האתר ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג’ שהוא, למעט במקרה בו צויין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח.
15. בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש מוצרים ושירותים באתר עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. Travelins.co.il לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
16 באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. האתר איננו ערב לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדוייק והנך יודע כי האתר לא בדק את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו.
17. הצעות מחיר והפקת פוליסות תלויות בחיבור למחשבי חברות הביטוח ולזמינות הקשר .

כללי
18. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך בארבעת ערי המחוז: ת”א, ירושלים, חיפה ובאר שבע תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים בקשר אליהם.
19. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
20. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום להאתר בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר Travelins.co.il כל הודעה יש לשלוח מצד